วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ตราประจำโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ประเภทโรงเรียน

สหศึกษา

อักษรย่อ

...              

สถานที่ตั้ง

141 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71110

เครื่องหมาย

เขื่อนแม่กลอง

คำขวัญ

รู้รัก  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่วิชา จรรยางาม

ปรัชญา

ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเก่ง

อัตลักษณ์ของนักเรียน

มารยาทดี  มีน้ำใจ

อัตลักษณ์ของครู

ครูพ่อ ครูแม่

เอกลักษณ์

การบริหารจัดการด้วยรูปแบบ TMR 555

คติธรรม

ธมมหเว รกขติ ธมมจารี

(ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม)

สีประจำโรงเรียน

ม่วงเหลือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชงโค  

โทรศัพท์

0-3461-1034

โทรสาร

0-3461-2157

Website

http://www.tmr.ac.th

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ห้องภาพ