วันศุกร์, 03 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี 2561 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง บริหารด้วยระบบคุณภาพ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีสุขอนามัยที่ดีและเป็นคนดี

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล     

ข้อ 2 ปลูกฝังผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม

       โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ 3 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 4 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการโดยให้มีคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย

      ร่วมพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goals)

ข้อ 1   ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก มีสุขภาพกาย

         สุขภาพจิตที่ดี ปฏิบัติตามศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะและดนตรี

         รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานสังคมไทยสู่สากล  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

ข้อ 3  โรงเรียนจัดทำและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ข้อ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ข้อ 5  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ข้อ 6  โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

        และภาคเอกชน

 

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน

                  เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่  5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือกับชุมชน สนับสนุนให้มี

                  การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

     

 

ห้องภาพ

ผู้มาเยือน

มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์