วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งสถานศึกษา

          โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงตั้งอยู่ที่ 141 หมู่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ติดถนนแสงชูโต การคมนาคมทางรถยนต์สะดวกสบายมาก จัดได้ว่า เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนค่อนข้างหนาแน่น ใกล้วัด  ตลาด  สถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าม่วง ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอท่าม่วง โรงพยาบาลท่าม่วง วิทยาลัยการอาชีพวังขนาย เขื่อนแม่กลอง ฯลฯ     

         แรงบันดาลใจครอบครัวทมร. พระครูโสภณประชานารถ (หลวงพ่อนารถ) เป็นผู้เริ่มก่อสร้างโรงเรียน  ท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยความร่วมมือของชาวอำเภอท่าม่วงเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกหลานในอำเภอท่าม่วง

 

                   

คำขวัญ : รู้รัก  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่วิชา จรรยางาม

รู้รัก

หมายถึง 

รักตนเอง รักโรงเรียน ชุมชน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สามัคคี

หมายถึง 

มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือ แบ่งปั้น เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ใฝ่วิชา

หมายถึง 

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

จรรยางาม

หมายถึง 

มีกิริยามารยาทดีบนพื้นฐานความเป็นไทย  

         

ปรัชญา :  ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  กีฬาเก่ง

ประพฤติดี

หมายถึง 

ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน ชุมชนและสังคม

มีวิชา

หมายถึง 

มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะในการแสวงหาความรู้

สามัคคี

หมายถึง 

พี่ดูแลน้อง พี่รหัส น้องรหัส

   กีฬาเก่ง

หมายถึง 

มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

                                                                 

อัตลักษณ์โรงเรียน : มารยาทดี  มีน้ำใจ

มารยาทดี

หมายถึง 

มีความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทายดี

มีน้ำใจ

หมายถึง 

มีจิตสาธารณะ ห่วงใยพี่น้องและสังคม

 

อัตลักษณ์ครู : ครูพ่อ ครูแม่

หมายถึง

ครูพ่อ ครูแม่ หมายถึง เป็นกัลยาณมิตร มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีมีความเป็นเลิศ

 

สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง

สีม่วง

หมายถึง 

ความมุ่งมั่น เสียสละและเกียรติยศ

สีเหลือง

หมายถึง 

รอบรู้ รอบคอบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกชงโค

หมายถึง

ความร่มรื่น สวยงาม เป็นมงคล

 

ค่านิยมครอบครัว ท...

มีจิตบริการ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

 

ปณิธานครอบครัว ท...

มุ่งมั่น  ตั้งใจ  พัฒนาต่อยอดด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี

 

เอกลักษณ์โรงเรียน :  การบริหารจัดการด้วยรูปแบบ TMR 555

               การบริหารจัดการด้วย รูปแบบ TMR 555 หมายถึง  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามขั้นตอน TCPDSAR บูรณาการกับวิถีครอบครัว ท.มร. สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร

T

หมายถึง 

Team ทีมงานครอบครัว ท.ม.ร.มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนตามความรู้ความสามารถและสภาพแวดล้อม                                      

C

หมายถึง 

Check ตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินงานใช้ข้อมูลบนพื้นฐานความมีเหตุมีผล     

P

หมายถึง 

Plan วางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร  ทรัพยากรขององค์กรและสภาพแวดล้อมโดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบบนพื้นฐานของคุณธรรมและเตรียมความพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง    

D

หมายถึง 

Do  ปฏิบัติด้วยความชื่นชมตามขั้นตอนของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้ด้วยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังด้วยร่วมมือของทีมครอบครัว ท.ม.ร.

S

หมายถึง

Study การเรียนรู้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร                     

A

หมายถึง

Act  พัฒนาเติมเต็ม ต่อยอดผลการการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมและสมรรถนะการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

R

หมายถึง

Ratification สัตยาบัน ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว ท.ม.ร. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม                                                                    

ห้องภาพ