วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานครอบครัว ทมร. มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจิตบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

สืบสานวัฒนธรรมองค์กรครอบครัว ท... ด้วย 5 .

1

หมายถึง 

เปิดใจเรียนรู้ร่วมกัน

2

หมายถึง 

ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง

3

หมายถึง 

ประโยชน์องค์กร ผู้อื่นและสังคม

4

หมายถึง 

ประเมินตนเองและองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

5

หมายถึง

โปร่งใส ตรวจสอบได้     

 

 

ผู้นำครอบครัว ท.ม.ร.ห่วงใย ด้วย 5 ย.

= ยิ้มแย้ม

หมายถึง 

มีความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน

= ยกย่อง 

หมายถึง 

ชื่นชมยินดี อ่อนน้อมถ่อมตนให้เกยรติเพื่อนร่วมงานสม่ำเสมอ

= เยือกเย็น

หมายถึง 

รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานตัดสินใจอย่างรอบรู้ รอบคอบ

= ยืดหยุ่น 

หมายถึง 

ให้โอกาส ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานในการทำงาน

= ยืนหยัด 

หมายถึง

หลักการ หลักปฏิบัติ หลักคุณธรรม และอยู่เคียงข้างเพื่อนร่วมงาน     

ห้องภาพ