วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารในปัจจุบัน

 

นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  

นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรอุมา แซ่เล้า

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รายนามผู้อำนวยการ จากอดีต จนถึงปัจจุบัน

1. นายมนตรี กาญจนรัช

ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2501 - 11 มีนาคม 2502

2. นายกูล มณีกุล

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2505 - 8 พฤษภาคม 2523

3. นายบุญส่ง ทองประศรี

ตั้งแต่ 9 พฤษภคม 2523 - 15 เมษายน 2524

4. นายสุชาติ อำมฤคขจร

ตั้งแต่ 16 เมษายน 2524 - 23 กุมภาพันธ์ 2526

5. นายอำนวย วิโรจนะ

ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2526 - 12 ตุลาคม 2529

6. นายเดชา มุกด์มณี

ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2529 - 5 พฤศจิกายน 2533

7. นายประวิทย์ คุมมณี

ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2533 - 7 พฤศจิกายน 2536

8. นายประกิจ ธาราพันธ์

ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2536 - 19 พฤศจิกายน 2539

9. นายณรงค์ โพธิ์มี

ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2539 - 5 กุมภาพันธ์ 2544

10. นายศักรินทร์ จริงจิตร

ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 พฤศจิกายน 2546

11. นายภิเษก ประกอบ

ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน - มกราคม 2553

12. นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ

ตั้งแต่ 21 มกราคม 2553 - 7 ตุลาคม 2554

13. นายวิรัช รัตนพันธ์

ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2554 - 14 พฤศจิกายน 2556

14. นายประยูร สุธาบูรณ์

ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน 2561

15. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

 

 

ห้องภาพ