วันศุกร์, 03 เมษายน 2563

บุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

1

นางอารีย์  นะเสือ    

4

นางสาวอุทัยทิพย์   คล้ายบุตร

2

นางสาวอัญชลี   สรวิสูตร

5

นางสาวสุจิตรา  อุทก

3

นายสุรารักษ์  กำยาน

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

1

นางจิราพร  พนานุสรณ์ศิลป์ 

8

นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว

2

นางสาวรัตนา  เจียมบุญ

9

นางสาวกชพรรณ  ศรีภูมมา

3

นางนิษฐ์ธรีย์  ดวงอาทิตย์

10

นางสาวกรุณา กังสนานนท์

4

นายสุทัศน์   จันธุ

11

นางสาววีญาภัทร   มัชมี

5

นางสาวศรัญญา  จินดา

12

นางสาวสริตา  ดาบแก้ว

6

นางสาวสุดารัตน์  ทิมหอม

13

นายคมสัน   ธรรมมา

7

นางสาวโชติกา  พุฒเครือ

14

นายสัมฤทธิ์  สลักคำ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

1

นางสุภาวดี  พิลา

7

นางสาวหทัยรัตน์  อุ่มอารมย์

2

นายศิริชัย  จิรจีรังชัย

8

นายปิยะ  ลิ้มฉาย

3

นางสาววารี  เอกสาร

9

นายมูหมัดเฟดีร์  ยูโซ๊ะ

4

นางสาวศรีทัศน์  วัยวัฒนะ

10

นางสาวอรวรรณ  ประทุมวัลย์

5

นางสาวกชกร  เทศเพ็ญ

11

นางสาวสุทธิพร   ชุนใช้

6

นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล

12

นางสาววรัญญา   ธัญญาผล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

นางสาวอำพันธ์  สมบูรณ์

7

นางสาววิลาวรรณ์  ปั้นหุ่น

2

นายสมชัย   สนฉัตรทอง

8

นางสาวธนวรรณสิริ  ทิมแก้ว

3

นางรสริน  แสงนวคุณ

9

นายสังวาลย์   มีผล

4

นายสุกิจ  ยิ้มสอาด

10

นายวรุณ  กาฬพันธ์

5

นายสุจริต  เชาวรักษ์

11

นายปพนวัช   ปิยะพันธ์

6

นางกนกรดา  สมานบุตร

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

1

นางสาวสาลิณี  ไตลังคะ

3

นายธีรพล   วุฒิเนตร

2

นายอนุชา  รัศมี

4

นางสาวนิชาภา   บุรีกาญจน์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

1

นางจำรัส  ผ่องกัล

4

นายธนวัฒน์  ปวุตตานนท์

2

นายสมพล  โครพ

5

นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า

3

นางประไพ  นิลพานิช

6

นางสาวฐิตาพร  ทัด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

นายสุนทร  ทองสุขใส

6

นางสาววรมา  สิงห์คะนอง

2

นางสุดา  วงศ์ระพี

7

นางสาวธารินี  ศักดิ์สงคราม

3

นายชาตรี   ทองดีเลิศ

8

นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์

4

นายนิธิวิทย์  ปูรณะสุคนธ์

9

นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์

5

นางสาวรัตยา  รัฐถาวร

10

นางวีรวรรณ  วีระสุนทร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

1

นางเตือนใจ  คงสาย

6

นางสาวอัจฉรา  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์

2

นางแสนดี  วัยวัฒนะ

7

นางธนญา  อยู่วิมลชัยกุล

3

นายสวัสดิ์  เจริญบุญ

8

นางสาวสมฤดี  ตาลศรี

4

นางสาวฐิติรัตน์   รูปสม

9

นายณัฐพล   วุฒิปรีชา

5

นางสาวอรพรรณ  คุ้มภัย

10

นายอานนท์  ไชยลังการณ์

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

นางยุพิน  จงธนเศรษฐกุล

3

นางกานดา ยศศักดิ์ศรี

2

นางนัยนา  รัศมี

 

 

 

ครูต่างชาติ

1

Mr.Htookalo  (พม่า)

3

Mr.Luyong (จีน)

2

Miss  Ni  Lar  Win (พม่า)

4

Ms.Soheui (เกาหลี)

 

ฝ่ายสนับสนุน

1

นางสาวณัฐธัญ  ลิ้มเจริญ

9

นางสาวเพ็ญพิชชา  ธนูทอง

2

นางน้ำทิพย์   สุวรรณฉิม

10

นางสาวศิโรรัตน์  ชุณหวานิช

3

นางสาวสุนารี   มิ่งขวัญ

11

นางสาวคัทลียา   จันทร์สว่าง

4

นางสาวนนทินี  แก้วนุ้ย

12

นายไกรวุฒิ   แสงจันทร์

5

นางสาวบังอร  ทำดี

13

นางสาวทิวาพร   วงศ์คำดี

6

นายคุณาพจน์   ฟักจีน

14

นายพรสันต์   ยอดแก้ว

7

นางสาวปิยะวดี   อยู่จุ้ย

15

นายธรรมนูญ  น้ำดอกไม้

8

นางสาวลลิดา   แสงอาทิตย์

 

 

 

ลูกจ้างประจำ

1

นายวันดี  คล้ายวงผึ้ง

4

นายสมชาย   เฮ็งเส็ง

2

นายปทุม  ยี่โถหุ่น

5

นายสุชิน   เปล่งไป่ล

3

นายสมโชค   ชูเลิศ

6

นายสุพล   ศรีเนตร

 

แม่บ้าน

1

นางสาวสุวรรณี  ลี้สมบูรณ์

5

นางบังอร  เปล่งไปล่

2

นางสิริกัญญา  สำเนียงแจ่ม

6

นางสาวเสวภา  มโนรมย์

3

นางสาวเพ็ญนภา  หมวดเอ่น

7

นางสายไหม  มโนรมย์

4

นางสาวจารุวรรณ  ทิมทอง

8

นางนิชมน   ยี่โถหุ่น

 

ยาม

สระว่ายน้ำ

1

นายชัย  เล้าอรุณ

1

นายธนัฐ  ศรีเนตร

2

นายเกษม  อลงกรณ์ภักดี

2

นางสาวสุกัญญา  แย้มอาษา

         

 

 

 

ห้องภาพ

ผู้มาเยือน

มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์