เอกนามที่คล้ายกัน
1. เอกนามทั้งสอง มีตัวแปรชุดเดียวกัน
2. เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามเท่ากัน

การบวกและการลบเอกนาม
เอกนามที่จะบวกลบกันได้ ต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน และใช้หลักการบวก ลบ ดังนี้
การบวกของเอกนาม = (ผลบวกของสัมประสิทธิ์) X (ส่วนที่อยู่ในรูปการคูณของตัวแปร)
การลบของเอกนาม = (ผลลบของสัมประสิทธิ์) X (ส่วนที่อยู่ในรูปการคูณของตัวแปร)

ข้อสังเกต
1. ถ้าจะบวก ลบ เอกนามที่คล้ายกัน เราทำได้โดยนำสัมประสิทธิ์มาบวกหรือลบกัน ส่วนตัวแปรคงเดิม
2. เอกนามที่คล้ายกัน เมื่อบวกหรือลบกันแล้ว ผลลัพธ์ยังคงเป็นเอกนาม
3. เอกนามที่ไม่คล้ายกัน เมื่อบวกหรือลบกันแล้ว ผลลัพธ์จะไม่เป็นเอกนาม