การบวกและการลบพหุนาม
การบวกของพหุนาม = ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน
การลบของพหุนาม = ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน

การคูณพหุนาม
ในที่นี้จะแบ่งการคูณพหุนามออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
การคูณเอกนามกับเอกนาม = (สัมประสิทธิ์ X สัมประสิทธิ์) X (ตัวแปร X ตัวแปร)
การคูณเอกนามกับพหุนาม = ผลบวกของการคูณแต่ละพจน์ของพหุนามด้วยเอกนาม
การคูณพหุนามกับพหุนาม = ผลบวกของทุกพจน์ของพหุนามหนึ่งคูณกับทุกพจน์ของอีกพหุนามหนึ่ง

การบวกและการลบพหุนาม
การบวกของพหุนาม = ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน
การลบของพหุนาม = ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน

การคูณพหุนาม
ในที่นี้จะแบ่งการคูณพหุนามออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
การคูณเอกนามกับเอกนาม = (สัมประสิทธิ์ X สัมประสิทธิ์) X (ตัวแปร X ตัวแปร)
การคูณเอกนามกับพหุนาม = ผลบวกของการคูณแต่ละพจน์ของพหุนามด้วยเอกนาม
การคูณพหุนามกับพหุนาม = ผลบวกของทุกพจน์ของพหุนามหนึ่งคูณกับทุกพจน์ของอีกพหุนามหนึ่ง