ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  


           ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล
กีฬาฟุตบอลนับเป็นเกมประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในเกมการเล่นกีฬาสมัยนั้น กีฬาฟุตบอลมีกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ แต่ความจริงแล้วมีหลักฐานพอเชื่อได้ว่าเกมนี้เป็นเกมซึ่งชาวโรมันในสมัยต้นๆได้เลียนแบบมาจากชาวกรีก แต่การเล่นฟุตบอลที่มีแบบแผนจริงๆนั้น ได้มีขึ้นที่เมือง เชสเตอร์ (Chester) ในประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามจากหลักฐาน ชาวกรีกโบราณได้เล่นฟุตบอลกันมานานแล้ว แต่เรียกการเล่นนั้นว่า”ฮาร์ปาสตัม” (Harpastum) ซึ่งแปลว่าเหวี่ยงไปข้างหน้า ซึ่งมีวิธีการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายหรือประตูอยู่ตรงกันข้าม สำหรับกีฬาในประเทศไทยนั้น ได้มีการเล่นกันในสมัยต้นรัชกาลที่ ๖ เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ส่งลูกหลานและข้าราชบริพารไปเรียนในประเทศอังกฤษ จึงได้นำเกมการเล่นกลับมาเมืองไทยด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามขึ้น ต่อมาประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกฟุตบอลระหว่างชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๘ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งกรรมการอำนวยการขึ้น ซึ่งกิจการก็ดำเนินมาด้วยดี และได้ตราเป็นข้อบังคับใช้ต่อมาได้เปลี่ยนแปรงและปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้เหมาะสมในกาลสมัย ได้มีการแก้ไขครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ ครั้งที่สามเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ ได้เรียกข้อบังคับนี้ว่า”ข้อบังคับลักษณะปกครอง” และเปลี่ยนชื่อสมาคมฟุตบอลแห่งสยามเสียใหม่ว่า”สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้อักษรย่อว่า ” ส.ฟ.ท.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Football Association of Thailand under the Patronage of His Majesty the King ใช้อักษรย่อว่า F.A.T.
การเล่นฟุตบอลก็เหมือนกับการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆที่ผู้เล่นจำเป็นต้องมีมารยาทในการเล่น เพื่อให้การเล่นดำเนินไปด้วยดี นอกจากนี้ผู้ดูก็ควรมีมารยาทในการดูเช่นเดียวกัน จึงจะทำให้เกิดผลดีต่อการกีฬาอย่างสมบูรณ์