ความหมายของการพูด


     การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษาและอวัจนะภาษาในการส่งสารติดต่อไปยังผุ้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็ว    การพูดหมายถึงการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงและกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2513:135)ได้แยกความหมาย"การพูด" ออกเป็น 2 คำ คือ "การ" หมายถึง กิ.งา,ธุระ,หน้าที่  ส่วนคำว่า"พูด"หมายถึง  กล่าว รวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น"การพูด"  หมายถึง กิจพูดหรือกิจกล่าว,งานพูดหรืองานกล่าว,ธุระพูดหรือธุระกล่าว, หน้าที่พูดหรือหน้าที่กล่าว เป็นต้น

    การพูดที่ดี  คือการใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียงรวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคมเพื่อถ่ายทอดความคิด  ความรู้ ความรู้สึกและความต้องการที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนองสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดมีนักการศึกษาหลายคนให้ความหมายของการพูดไว้พอจะสรุปได้ดังนี้

    การพูด  คือ กระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง   โดยมีภาษาน้ำเสียง  และอากัปกิริยาเป็นสื่อ

    การพูด  คือ  การแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกโดยใช้ภาษาและเสียงสื่อความหมาย

    การพูด   คือ   เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอานุภาพมากที่สุดในโลก

    การพูด  เป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์