องค์ประกอบของการพูด


        ธรรมชาติของการพูดโดยทั่วไปมีองค์ประกอบดังนี้

        1. ผู้พูด  ผู้พูดทำหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อไปให้ผุ้ฟัง  ดังนั้นผู้พูดจะต้องมีความสามารถใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะของตนเอง

         2. สาร   เนื้อหาที่ผุ้พูดส่งไปนั้นจะต้องมีคุณค่า   และคุ้มค่าการเสียเวลาของผู้ฟัง ดังนั้นสารที่ผู้พูดส่งไปนั้นจะต้องเตรียมมาแล้วอย่างดี

         3. สื่อ  หมายถึง   สิ่งที่นำสารไปสู่ผู้ฟัง ได้แก่   เวลา   สถานที่   อากาศ   และเครื่องรับรู้ต่าง ๆ เช่น ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

         4. ผู้ฟัง   ผู้ฟังอยู่ในฐานะที่จะต้องรับสารของผู้พูดโดยอาศัยสื่อเป้นเครื่องนำพา   ผู้ฟังจะสามารถรับสารได้ตรงกับเจตนาของผู้พูดได้มากน้อยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ เช่น ทักษะ  ความพร้อม   ความสนใจ    พื้นความรู้  วัฒนธรรม  และเจตนาคติของผู้ฟังอีกด้วย

        5. ผู้ปฏิกิริยาจากผู้ฟัง    ในขณะผู้ฟังรับสารและแปลสารนั้น ก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบ