เครื่องมือในการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565

  1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ผ1) >>DOWNLOAD<<

  2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (ผ2) >>DOWNLOAD<<

  3. แบบสรุปโครงการกลัก (ผ3) >>DOWNLOAD<<

  4. แบบติดตามความก้าวหน้า (ผ4) >>DOWNLOAD<<

  5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ >>DOWNLOAD<<

DOWNLOAD จากGoogleDrive

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565..pdf

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

File รูปแบบ PDF / Word


ตัวอย่างสรุปรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564

1. ตัวอย่างแบบบริบท ปัจจัย กระบวนการ ปีงบประมาณ 2564 >>LINK<<

2. ตัวอย่างรายงานสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2564 >>LINK<<

แบบสรุป-ปัจจัย-กระบวนการ.xlsx
ตัวอย่างรายงานสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 64